Egenerklæring for Hokland Holding AS og Seaworks Gruppen

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Hokland Holding AS er konsern for alle selskaper i Seaworks Gruppen. Hokland Holding AS og alle selskaper eid av Hokland Holding AS er omfattet av åpenhetsloven, og forplikter seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter med spesielt søkelys på leverandørkjeden.

Aktsomhetsvurderingene tar utgangspunkt i siste offisielle regnskapsår, og behandles sammen med årsregnskap i styret og generalforsamling i både konsernselskapet og datterselskaper.

Ved vesentlig endringer i risikovurderinger skal redegjørelsen revideres og oppdateres underveis.

 

Om organisasjon og selskaper.

Hokland Holding AS har tre ansatte og eier selskaper innen sjøbårne tjenester, eiendom og butikk og verksteddrift i fritidsbåtmarkedet. Størst er virksomheten innen sjøbårne tjenester, som er organisert i underkonsernet GT Sea AS, selskapet har gjennomgående styre, bortsett fra i deleide selskaper som har egne styresammensetninger.

Denne virksomheten markedsføres under navnet Seaworks Gruppen og tilbyr tjenester innen bulktransport, sjøkabellegging og administrasjon og bemanning av skip.

Ved utgangen av 2022 var det ansatt 97 sjøfolk i organisasjonen, hvor alle er ansatte lønnes etter tariff mellom sjømannsorganisasjonene og kystrederiene. På våre fartøy er det lovpålagt ISM som inngår i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Godkjennelsesmyndighet er sjøfartdirektoratet eller det klassifikasjonsselskap som er bemyndiget.

På land er det ved utgangen av 2022, 17 personer i administrasjonen tilknyttet Seaworks Gruppen. Tre i Hokland Holding og 8 faste ansatte innen butikk og verksteddrift tilknyttet fritidsbåtmarkedet.

 

Forankring av arbeid med menneskerettigheter

Organisasjonens arbeid med åpenhetsloven gjennomføres av administrasjonsselskapet Geir Hokland AS, som koordinere arbeidet med alle selskaper eid av Hokland Holding AS. Det innføres like rutiner for alle selskaper i organisasjonen. Det utarbeides egne retningslinjer aktsomhetsvurderinger og systemer for vurdering av eksisterende og nye leverandører. Arbeidet er forankret i organisasjonen, hvor det er opprettet varslingsruter hvis det skulle dukke opp forhold som må vurderes/gir grunnlag for oppfølging.

Egne etiske retningslinjer for leverandører er under utarbeidelse og skal implementeres i leverandørkjeden  

 

Gjennomføring og funn

 

For å redusere risiko i Hokland Holding og Seaworks Gruppen sine innkjøp skal det samles informasjon, hvor det legges vekt på å identifisere risikofaktorer. To «hovedgrupper» vi ser setter søkelyset mot er

  • Innkjøp fra selskap som overstiger 5 millioner årlig.
  • Selskap som er registrert med forretningsadresse i utlandet.

Vi må til en hver tid undersøke leverandører vi handler med, og legge spesielt vekt på å kartlegge om disse er omfattet av åpenhetsloven.

Informasjonen samles og klassifiseres i et fargekodesystem;

  • Rød farge betyr vesentlig risikofaktorer
  • Gul betyr moderat risiko eller at det er vanskelig å samle nødvendig informasjon, og mer informasjon er nødvendig.
  • Grønn betyr at basert på kjent informasjon er det ingen forhøyet risikofaktorer.

Risikofaktorer kan være knyttet til geografiske forhold, bransje og/ eller virksomhetsspesifikke forhold.

Basert på disse analyser har ikke Hokland Holding og Seaworks Gruppen identifisert negative konsekvenser eller risiko knyttet til egen virksomhet.

De fleste de fleste leverandører er leverandørindustrien og tjenesteytende bedrifter til maritim næring. De fleste er omfattet av åpenhetsloven og sertifisert gjennom ulike ISO-Sertifiseringer. Leverandører er lokalisert i Norge hvor risikoen ansees som lav. 

Vi er tidlig i arbeidet med aktsomhetsvurderinger og har ikke avdekket noen negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsmiljø i arbeidet som er gjort per nå.

 

Iverksatte tiltak

Aktsomhetsvurderinger gjennomføres vet etablering av nye leverandører og det gjennomføres periodisk gjennomgang av eksisterende leverandører.

Dette arbeidet ledes av ISM-Revisor i rederiorganisasjonen. Vi vil følge opp våre leverandører og at vår etiske standard bekreftes. Dette spesielt mot leverandører med forhøyet risiko. Basert på de undersøkelser som er gjort til nå har det ikke vært behov for konkrete tiltak mot leverandør.