Vår målsetting er at bedriften ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap. Derfor blir våre aktiviteter planlagt, organisert, utført og vedlikeholdt i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Sikkerhetstiltakene skal beskytte:
– Menneskers liv og helse
– Det ytre miljø
– Anlegg og arbeid/produksjon
– Kunnskap og informasjon

Våre ansatte har ansvar for at arbeidsoppgaver blir utført på en slik måte at de hindrer skader på seg selv, andre, utstyr og materiell. Alle ansatte i selskapet skal ha nødvendig opplæring i HMS-arbeid, avpasset den enkeltes funksjon, for å kunne etterleve de krav som er satt.

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

  • Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, samt ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
  • Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
  • Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
  • Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.
  • Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
  • Kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
  • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
  • Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.